Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddesi gereği Aydınlatma Metni aşağıdaki gibidir.

 

1-VERİ SORUMLUSU:

Kubikom Bilgisayar Reklam ve Ticaret Ltd.Şti.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerekli güncellemeler yapılarak otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri hüküm ve şartlarına uygun olarak elde edilerek kaydedilme, saklanma, muhafaza edilme, depolanma, kullanılma, yeniden düzenlenme, değiştirilme, sınıflandırma, birleştirilme, aktarılma, devralınma, açıklanma, elde edilebilir hale getirme, kullanılmasını engelleme gibi şekillerde işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; tarafımızca sunulan hizmeti kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirerek iyileştirmek ve hızlandırmak, sizlere sağlayacağımız avantajlardan haberdar edilebilmenizi ve bunun için her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, reklam ve promosyon uygulamaları için bilgi toplamak, sizlere özel pazarlama faaliyetleri yürütmek, müşteri memnuniyeti ve ihtiyacı ile ilgili analiz süreçlerini yürütmek ve adli ve idari mercilere karşı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektir.

 

3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri kapsamında ve sunduğumuz hizmetin sağlanması amacı ile; yurtiçi ve yurtdışındaki, faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız ve yapacağımız kişi ve kurumlar, bunların ortakları ve şirketleri, servis sağlayıcıları ve tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

 

4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi için web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler, tarafınızca sosyal medya platformlarında(instagram ve facebook) doldurulan formlar, sosyal medya hesapları, elektronik postalar, mobil uygulamalar, çağrı merkezi kayıtları, dijital pazarlama kanalları, online işlemler ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.

 

5-İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 

               Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle(kayıtlı elektronik posta, mobil imza ve belirlenen diğer yöntemler) bize info@abtsummit.com adresinden iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceği hususunu da hatırlatırız.